Byrkije - Børgefjell nasjonalpark

Børgefjell nasjonalpark, Byrkije på sørsamisk, omfatter 1.447 kvadratkilometer i kommunene Grane, Hattfjelldal,
Namsskogan og Røyrvik. Parken ligger mellom 270 og 1699 moh, der Kvigtind er det høyeste punktet.

De største vatna er Simskardvatnet og Orrevatnet. Vassdragene Jengelvassdraget, Vefsna og Namsen har sitt utspring herfra.

Fjellvåk er den vanligste rovfuglen i Børgefjell, men også snøugle og kongeørn hekker her.

Den truede fjellreven har et av sine viktigste områder i Norge her, og en finner også ynglende jerv og gaupe.
Parken er et viktig område for ender, vadere og andre våtmarksfugler.

Det er fortsatt tamreindrift i Børgefjell, og de nordlige områdene er helårsbeite.
Børgefjell har lange sørsamiske  kulturhistoriske tradisjoner.

I 1932 innstilte Den norske turistforening på at Børgefjell skulle bevares.
Parken ble opprettet 9. august 1963, som landets andre nasjonalpark, for å «bevare et stort naturområde tilnærmet
fritt for tekniske inngrep, med store villmarkspregede områder for å sikre biologisk mangfold og et naturlig forekommende
plante- og dyrelivet».

Kilde: Miljødirektoratet.

Les mer på sidene til Børgefjell nasjonalparkstyre og Visit Børgefjell.