Utleie Røyrvikhallen

 1. Lag og foreninger melder sine ønsker om timer til trening eller annen aktivitet til Plan-, drift- og eiendomsavdelingen innen 1. august hvert år. Ønsker som blir meldt etter den tid kan ikke forventes å innfris.
 2. Plan-, drift- og eiendomsavdelingen setter opp et forslag til timefordeling og gir beskjed om timeplanen.
 3. Aktiviteter for barn vil fortrinnsvis bli lagt på ettermiddagstid, og tidlig kveld fram til kl 20.00. Tilsvarende på kveldstid for ungdom og voksne i tidsrommet 20.00 – 22.00.
 4. Planlagte større arrangementer, kamper, messer og stevner må meldes i god tid før de skal avvikles. Dette gjøres til postmottak@royrvik.kommune.no. Slike arrangement går foran vanlige treningstimer/ andre aktiviteter.
 5. Gjensidig oppsigelse av leieforhold/ treningstid skal skje minst en uke i forvegen. Det kan ikke påregnes å få akkurat samme treningstid tilbake, heller ikke samme treningsdag.
 6. Alle leietakere, lag/ foreninger som leier hallen, plikter å ha en ansvarlig leder som er fylt 18 år tilstede. Denne lederen har følgende plikter:
  1. Sette seg inn i gjeldende branninstruks, og hvor slokkemidler og nødutganger befinner seg. VIKTIG!
  2. Leietiden må overholdes, og den som har ansvaret skal være til stede hele tiden.
  3. Ansvarlig for at hallen forlates i god og ryddig stand. Det må settes av tid til opprydding i leietidsrommet.
  4. Alt utstyr settes på sine lagringsplasser, håndballmål og tykkaser må sikres mot vegg.
  5. Ser over garderober som er brukt, og evt. rydder opp.
  6. Slokker alle lys i alle rom hvis ikke nye leietakere skal overta lokalene.
  7. Sørge for at de han har ansvar for, kun bruker de arealer som er leid.
  8. Melde fra om ødeleggelser, feil og mangler i bygget til vaktmester eller plan-, drift og eiendomsavdelingen så snart som mulig etter skade oppstår eller oppdages.

 

 1. Ved leie av basseng skal badevakt leies av utleier. Ved arrangement kan det benyttes egen badevakt, dersom denne har bestått livredningskurs for badevakter med årlig godkjenning. Slik godkjenning må leveres til utleier i forkant av leieforholdet.
 2. Ansvar for tøy, personlig utstyr, verdisaker m.m. er idrettshallen uvedkommende.
 3. Leietaker er ansvarlig for skade og ødeleggelser, som oppstår under bruk. Regning for utbedring av skade/ ødeleggelser sendes leietakeren. Etter nærmere avtale med vaktmester kan leietakeren selv utbedre skaden.
 4. Regning sendes leietakeren i henhold til vedtatte leiepriser. Leietaker som ikke overholder betalingsfristen kan nektes adgang til leie inntil forfalte beløp er betalt.
 5. Leietaker sørger selv for opp låsing ved oppstart og låsing etter bruk. Dette gjøres med nøkkelkort, som fås hos plan-, drift- og eiendomsavdelingen. Det må leveres en liste til plan-, drift- og eiendomsavdelingen i god tid før leieforholdet starter, med hvilke personer som skal være ansvarlige under leieforholdet. Kun disse vil få tilgang med nøkkelkort. Leietaker skal sørge for at den / de som er ansvarlig tilstede under utøvelse, har fått informasjon om å sette seg inn i punkt 6 i dette reglementet.

 

Røyrvik kommune, Plan-, drift- og eiendomsavdelingen