Planer og høringer

Publisert av Anne Gunn Mikkelsen. Sist endret 27.10.2016
Høringer
Høringer Høringsfrist
Høring Budsjett 2019 - Økonomiplan 2019 - 2022 (PDF, 14 MB)14.12.2018
Revisjon Namsenvassdraget01.03.2018
Høring - tilknytningsløyper til rekreasjonsløypene i Røyrvik kommune (PDF, 108 kB)29.11.2018
---------- Endringsforskrift (PDF, 171 kB)
---------- Kart Grønndalsdammen (PDF, 2 MB)
---------- Områderegulering Grønndalsdammen (PDF, 121 kB)
---------- Kart Gjersvikbukta (PDF, 2 MB)
--------- Områdevurdering Gjersvikbukta (PDF, 122 kB)
--------- Kart sauhytta (PDF, 2 MB)
--------- Områdevurdering Sauhytta (PDF, 104 kB)
---------- Grunneiertilatelse (PDF, 121 kB)
----------- Kart snøscooterløype Gjersvik (PDF, 260 kB)
----------- Søknad om tilknytningsløype (PDF, 337 kB)
---------- Søknader om tilslutningsløyper til rekreasjonsløyper - etterspurte dokumenter (PDF, 732 kB)
---------- Kart (PDF, 648 kB)
---------- Søknader om tilknytningsløyper 2018 -Småvatna Fjellsyre (PDF, 308 kB)
---------- Kart tilknytningsløyper (PDF, 672 kB)
---------- Søknad om tilknytningsløype til rekreasjonsløype (PDF, 589 kB)
---------- Retningslinjer (PDF, 375 kB)
Høring Boligpolitikk i Røyrvik kommune 2018-2022 (PDF, 2 MB)10.10.18
Høring - kommuneplanens arealdel (PDF, 309 kB)
------------ 1.Samlet saksframstilling (PDF, 2 MB)
------------ 2. Planbeskrivelse (PDF, 2 MB)
------------ 3.Plankart (PDF, 14 MB)
------------ 4.Bestemmelser og retningslinjer (PDF, 2 MB)
----------- 5.Konsekvensutreding og ROS analyse (PDF, 13 MB)28.10.18
Høring -planprogram klima-og energiplan 2019-2020 (PDF, 2 MB)22.10.19
Høring- ny lokal forskrift om åpning for jakt på bever i Røyrvik kommune23.03.18
Høring endring av plan rekreasjonsløyper Røyrvik kommune 2017/201826.01.18
Høring satser og gebyrer (PDF, 8 MB)14.12.17
Høring årsbudsjett og handlingsplan (PDF, 10 MB)14.12.17
Varsel om oppstart av planarbeid/Høring av planprogram07.05.17
Bredbåndsutbygging Røyrvik kommune (PDF, 191 kB)18.04.17
Forslag til endring av minsteareal for elg i Røyrvik kommune (PDF, 631 kB)02.03.17
Etablering av snøscooterløyper - kommunedelplan12.11.16
Kartlegging og verdisetting av friluftsområder17.10.16
Områderegulering Skorovas - områdeplan Skorovas
Kommuneplanens samfunnsdel 2016-202610.09.16
Ny forskrift om motorferdsel på vassdrag22.06.16
Tildelingsreglement for samisk avdeling24.06.16
Områderegulering Småtjønnin Børgefjellsenteret18.06.16
Bredbåndsutbygging Røyrvik kommune25.04.16