Planer og høringer

Publisert av Anne Gunn Mikkelsen. Sist endret 10.05.2019
Høringer
Høringer Høringsfrist
Høring: Forslag til nedklassifisering av kommunale veger i Røyrvik kommune - samlet saksframstilling (PDF, 131 kB)01.09.2019
---------- Kart Myrheimveien og Husvikveien (PDF, 429 kB)
----------Melding om politisk vedtak (PDF, 107 kB)
Høring: Besøksstrategi for Børgefjell/Byrkije nasjonalpar og Austre Tiplingan/Luvlie Diehpell landskapsvernområde01.06.2019
Høring Budsjett 2019 - Økonomiplan 2019 - 2022 (PDF, 14 MB)14.12.2018
Revisjon Namsenvassdraget01.03.2018
29.11.2018
Høring Boligpolitikk i Røyrvik kommune 2018-2022 (PDF, 2 MB)10.10.18
Høring - kommuneplanens arealdel (PDF, 309 kB)
------------ 1.Samlet saksframstilling (PDF, 2 MB)
------------ 2. Planbeskrivelse (PDF, 2 MB)
------------ 3.Plankart (PDF, 14 MB)
------------ 4.Bestemmelser og retningslinjer (PDF, 2 MB)
----------- 5.Konsekvensutreding og ROS analyse (PDF, 13 MB)28.10.18
Høring -planprogram klima-og energiplan 2019-2020 (PDF, 2 MB)22.10.19
Høring- ny lokal forskrift om åpning for jakt på bever i Røyrvik kommune23.03.18
Høring endring av plan rekreasjonsløyper Røyrvik kommune 2017/201826.01.18
Høring satser og gebyrer (PDF, 8 MB)14.12.17
Høring årsbudsjett og handlingsplan (PDF, 10 MB)14.12.17
Varsel om oppstart av planarbeid/Høring av planprogram07.05.17
Bredbåndsutbygging Røyrvik kommune (PDF, 191 kB)18.04.17
Forslag til endring av minsteareal for elg i Røyrvik kommune (PDF, 631 kB)02.03.17
Etablering av snøscooterløyper - kommunedelplan12.11.16
Kartlegging og verdisetting av friluftsområder17.10.16
Områderegulering Skorovas - områdeplan Skorovas
Kommuneplanens samfunnsdel 2016-202610.09.16
Ny forskrift om motorferdsel på vassdrag22.06.16
Tildelingsreglement for samisk avdeling24.06.16
Områderegulering Småtjønnin Børgefjellsenteret18.06.16
Bredbåndsutbygging Røyrvik kommune25.04.16