Koronavirus

Vi har ingen registrerte smittede i Røyrvik i dag. For å fortsatt hindre spredning av smitte i bygda vår, oppfordres alle med tegn til forkjølelse eller ikke føler seg i form om å holde seg hjemme og unngå offentlige steder, som f.eks butikk, møter, arbeid og skole. Ta kontakt på koronatelefon eller legekontor for spørsmål og eventuell testing. Vi har god testkapasitet og kan ta mange flere tester ved behov.

Viktige telefonnummer Koronainformasjon  Pressemeldinger

Koronatelefon 906 02 577

 

Aktuelt

Til deg som pårørende ved Røyrvik Omsorgssenter

Det er fortsatt adgangskontroll ved Røyrvik Omsorgssenter. Vi ønsker nå å legge til rette for besøk, men samtidig sikre forsvarlig smittevern.

Rutine for besøk ved Røyrvik Omsorgssenter

Formål

Ivareta rettigheter til både beboere ved sykehjemmet og pårørende og legge til rette for besøk, men samtidig sikre forsvarlig smittevern.

Omfang/Virkeområde

Rutinen gjelder besøkende til pasienter ved Røyrvik Omsorgssenter.

Rutinen gjelder også besøkende til beboere ved omsorgsboliger og omsorgsleiligheter som bruker fellesareal/matsal inne ved sykehjemmet. I denne setting skal beboere utenfor sykehjem avklares om de innretter seg etter dette, da det er frivillig, men helt nødvendig for å benytte sykehjemmets fellesareal.

 

Aktivitet/beskrivelse

For at prosedyren skal gjelde er det virksomhetsleder ved Røyrvik Omsorgssenter som er ansvarlig for at ansatte er opplært i henhold til smittevern hensyn ved besøk, og at rutiner følges.

Faktorer som tas i betraktning ved åpning for besøk.:

 • Smittesituasjonen lokalt
 • Risiko for smitte av den aktuelle pasienten og øvrige pasienter
 • Risiko for smitte av helsepersonell og øvrig personale
 • Risiko for smitte av den besøkende, med mulig påfølgende smittespredning i samfunnet
 • Risiko for utvikling av alvorlig Covid-19 sykdom knyttet til alder og/eller grunnsykdommer hos pasienter og pårørende
 • Ekstra forbruk av tilgjengelig smittevernutstyr dersom det er behov for å benytte slikt utsyr
 • Bruk av helsepersonellressurser som eventuelt kunne vært benyttet i høyere prioritert arbeid
 • Dersom det er begrenset tilgang på smittevernutstyr, må det prioriteres til helsepersonell med den konsekvens at pårørendes besøksadgang begrenses dersom dette innebærer forbruk av slikt utstyr
 • I situasjoner der det er tvil om forsvarlig smittevern lar seg gjennomføre, enten av forhold rundt pårørende eller i mangel av smittevernutstyr eller mangel på personell, må smittevernhensynet veie tungt. Besøksrestriksjoner kan derfor være nødvendig for å ivareta forsvarligheten i tjenestene

Det bemerkes at muligheten for besøk til sykehjemmet kan måtte innskrenkes hvis forhold endrer seg.

Beboere som bør prioriteres for besøk:

 • Pasienter i livets sluttfase
 • Alvorlig syke pasienter
 • Pasienter med langvarige institusjonsopphold

Hvem får gjennomføre besøk, hyppighet og plassering:

 • Kun nærmeste familie får gjennomføre besøk.
 • Alle besøk skal være forhåndsgodkjent.
 • I tilfeller hvor beboer ikke har nær familie, kan det gjøres unntak for at andre personer med nær relasjon til beboer kan gjennomføre besøk.
 • Vi kan bare ta imot besøk til to pasienter/beboere samtidig, og besøket kan vare 1 time.

Omsorgsboliger: mottar besøk i egen leilighet.

Rutine før besøk:

 • Pårørende ringer til avdelingen for å avtale besøk. Sykehjemmets vaktrom : 743 36356
 • Alle besøkende møtes ved inngang av personell fra avdeling. Man avtaler blant betjeningen hvem som er besøksvert. Alle ansatte må kjenne godt til denne rutinene.
 • Besøksvert defineres som en av de ansatte på avdelingen. Alle besøkende skal møtes av en besøksvert.
 • Alle besøkende skal skrive seg inn i besøkslogg, slik at helse- og omsorgsinstitusjonen har oversikt over hvem som til enhver tid har vært på besøk. Dette er viktig informasjon i tilfelle behov for smitteoppsporing. Denne slettes etter 10 dager.
 • Besøkende  ringer avdelingen samme dag som besøket skal skje for å avklare at ingen er i karantene/isolasjon, eller om noen er syke med luftveisinfeksjon eller feber eller magesmerter.
 • Når været tilsier det skal besøket fortrinnsvis foregå utendørs. Da kan man bruke de verandaene som er tilknyttet avdelingen, eller sittegruppe ved hovedinngangen.

Hovedregelen er at pårørende med luftveissymptomer eller bekreftet covid-19 eller som er definert som nærkontakt, ikke skal komme på besøk. Unntak kan være ved kritisk sykdom, dette avklares av tilsynslege.

Rutine ved besøk hos pasienter/beboere uten Covid-19:

 • Besøkende møtes av besøksvert ved inngangen og veiledes om gjeldende rutiner.
 • Besøk bør fortrinnsvis skje i et egnet besøksrom nær helse- eller omsorgsinstitusjonens inngang, eller utendørs. Røyrvik Omsorgssenter har ikke egnet rom for dette og besøkene legges til rette for å skje på pasientens rom eller leilighet. Avstandsregel på minst 1 meter gjelder også her.
 • Det bør være en besøksvert tilgjengelig under hele besøket.

Besøksverten bør ta imot de besøkende ved ankomst og påse at alle:

 • Utfører håndhygiene når de går inn i helse- eller omsorgsinstitusjonen
 • Holder minst 1 meters avstand til pasienter og ansatte i institusjonen
 • Går direkte til og fra pasientrommet og ikke oppholder seg i fellesarealer
 • Når pasient/beboer har behov for rullestol, bør besøksverten trille denne.
 • Ved besøk utendørs må alle utføre håndhygiene ved ankomst og holde minst 1 meters avstand til pasienter og ansatte
 • Antall besøkende som oppholder seg i pasientrommet bør begrenses, slik at nødvendig avstand til andre kan opprettholdes. Vi gir rom for 2 besøkende i samme rom som beboeren.
 • Etter hvert besøk rengjøres overflater og kontaktpunkter som dørhåndtak o.l. med vanlige rengjøringsmidler, eller desinfiseres med alkoholbasert desinfeksjonsmiddel av besøksvert.

Rutine ved besøk hos pasienter/beboere med sannsynlig/påvist Covid-19:

 • Besøk må skje i isolat/enerom hvor pasienten/brukeren med covid-19 oppholder seg. Det bør være en ansatt (besøksvert) tilgjengelig under hele besøket.
 • Besøksverten bør ta imot de besøkende ved ankomst og sikre at alle:
 • Utfører håndhygiene når de går inn i helse- eller omsorgsinstitusjonen
 • Holder minst 1 meters avstand til beboere/pasienter og ansatte i institusjonen
 • Går direkte til og fra isolatet og ikke oppholder seg i fellesarealer
 • Utfører håndhygiene når de forlater isolatet
 • Ved besøk hos pasient/bruker med covid-19, bør den besøkende under veiledning av den ansatte, ta på seg følgende beskyttelsesutstyr før de går inn i isolatet:
 • Kirurgisk munnbind (klasse II eller IIR)
 • Frakk med lange ermer
 • Hansker
 • Øyebeskyttelse (beskyttelsesbriller eller visir)

  Ansatte som oppholder seg i rommet med besøkende med covid-19, skal benytte følgende beskyttelsesutstyr:

 • Kirurgisk munnbind (klasse II eller IIR),
 • Frakk med lange ermer
 • Hansker
 • Øyebeskyttelse (beskyttelsesbriller eller visir)

 

For spørsmål angående denne prosedyren ta kontakt med avdelingsleder Helse- og Omsorg

Nina Øie Devik

Telf.48 11 80 95

e-post : nina.devik@royrvik.kommune.no

Til toppen