Saemien gïelekonsulente, 100 % vikaarijebarkoe boelhkesne 01.01.23 - 30.06.23 jïh maahta ihkuve barkoe sjïdtedh.

Saemien gïelekonsulente, 100 % vikaarijebarkoe boelhkesne 01.01.23 - 30.06.23 jïh maahta ihkuve barkoe sjïdtedh.

Samisk språkkonsulent, 100 % vikariat i perioden 01.01.23 - 30.06.23 med mulighet for fast ansettelse. 

Raarvihken tjïelte lea 2013 raejeste saemien reeremetjïelte orreme, juktie saemieh edtjieh dam gïelem jïh kultuvrem vaarjelidh jïh evtiedidh. Gaajhkesh dovnesh edtjieh nuepiem utnedh saemiestidh gosse byjjes etaati gujmie govlehtellieh. Saemien goevtese lea Byjjenimmie- jïh seabradahkeevtiedimmien nuelesne.

Røyrvik kommune har siden 2013 hatt status som samisk språkforvaltningsområde. Formålet er tilrettelegging for at den samiske befolkningen skal kunne bevare og utvikle sitt språk, og gi alle rett til å bli betjent på samisk.
Samisk avdeling er underlagt avdelingen Oppvekst og samfunnsutvikling. 

Barkoen bïjre: 

 • Jarkoestidh
 • Tjïelten hïejmesæjroem jarkoestidh
 • Gïelem evtiedidh tjïelten goevtesisnie
 • Toelhkeme

Mijjieh barkijem ohtsebe mij:

 • Hijen jis jolleskuvleööhpehtimmiem åtnah
 • Joekoen hijven maahtoe saemiengielesne dovne njaalmeldh jïh tjaaleldh
 • Tjuara saemien gïele- jïh kultuvre dååjrehtimmiem jïh maahtoem utnedh.
 • Tjuara dam saemien seabradahkem damtedh.
 • Tjuara positijve, eadtjohkes jïh fleksijbeles årrodh.

Mijjieh sijhtebe vuejnedh mejtie datne barkose sjiehteles. 

Baalhka- jïh barkoevåarome:

 • Latjkebe baalhkam
 • Joekoen hijven pensjovne- jïh tjirkemeöörnegh.

Daate organisasjovne sæjhta barre iktesth jorkesovvedh. Dan gaavhtan lea vihkeles dïhte barkije maahta jeatja barkoelaavenjassh dåastodh jïh jeatjah baaltehbarkijh jïh organisatoretihkeles sijjieh åadtjodh.

Seedth barkoeohtsemem:

Seedth elektronihkeles ohtsemem Raarvihken tjïelten hïejmebealan.

 www.royrvik.kommune.no

 Aalkoe: Latjkebe dan bïjre                                             Ohtsememierie:  09.12.2022

Sïjhth vielie bïevnesh barkoen bïjre utnedh, bïeljelh dle:

Sten Jønsson, saemien gïele- jïh kultuvreåvtehke, tlf.:975 77 733, e-påaste Sten.Jønsson@Royrvik.kommune.no  

Aellieh vïhtesjimmide daelie seedth, menh dijph meatan jis barkoegoeredallese båatah. Syökemelæstoe maahta byjjes sjïdtedh jalhts syökije vaajtele tjeakoes dam utnedh. Vuartesjh off.laake §25

 

Stillingens arbeidsområde: 

 • Oversetting sørsamisk - norsk
 • Ansvar for kommunens samiske hjemmeside
 • Bistå kommunens avdelinger i bruk av samisk
 • Tolking

Vi søker en person som:

 • Gjerne ha høyskoleutdanning
 • Meget gode kunnskaper i sørsamisk språk - muntlig og skriftlig
 • Må ha praktisk erfaring fra, og kunnskap om samisk språk- og kultur
 • Ha god kjennskap til det samiske samfunnet/samfunnsforholdet
 • Være kreativ, positiv og fleksibel

Personlig egnethet vil bli vektlagt ved utvelgelse. 

Lønns- og tilsettingsvilkår:

 • Lønn etter avtale
 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger 

Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidspartnere og organisatorisk plassering. 

Søknaden sendes: 

Søknad på stillingen sendes elektronisk via Røyrvik kommunes hjemmeside www.royrvik.kommune.no   

Tiltredelse: Etter avtale        Søknadsfrist:  09.12.2022
Kontakt: 
Sten Jønsson, samisk språk og kulturleder, tlf.:975 77 733, e-post Sten.Jønsson@Royrvik.kommune.no 

 Attester og vitnemål sendes ikke nå, men tas med til evt. jobbintervju. 
Søkerliste kan bli offentliggjort selv om søker ber om unntak jfr. offentlighetsloven § 25. 

Til toppen