Røyrvik kommune sikrer trygt og godt drikkevann for fremtiden

Røyrvik kommune sikrer trygt og godt drikkevann for fremtiden

I august i år startet byggingen av nytt vannbehandlingsanlegg som skal produsere drikkevann for området Røyrvik sentrum og Børgefjellsenteret. Anlegget forventes å være ferdigstilt og i drift på nyåret 2023.Fasade nytt anlegg 

Bakgrunn

Vannbehandlingsanlegget som forsyner Røyrvik sentrum og Børgefjellsenteret ble først etablert i 1994. Dette anlegget som nå er 28 år klarer med nød og neppe å produsere samme mengde drikkevann pr døgn som det forbrukes i løpet av et døgn, og er således modent for en oppgradering (drikkevann i denne sammenhengen er alt forbruksvann som blir forsynt til boliger, hytter, virksomheter, skole, basseng, omsorgssenter, og andre offentlige anlegg i Røyrvik sentrum og Børgefjellsenteret).Drikkevann   

I samme prosjekt vil også inntakspunktet i kilden (Vekteren) flyttes noen hundre meter. Da vil inntaksledningen som ligger på bunnen sveises på og forlenges til et dypere område for å oppnå sikrere og mer stabil vannkvalitet på råvannet, som igjen forventes å skal gi bedre arbeidsforhold for vannbehandlingsanlegget som renser råvannet til drikkevann.

En oppgradering av dagens behandlingsanlegg ville blitt svært omfattende. Av den grunn ble det beslutta å bygge nytt. Kostnaden for nytt vannbehandlingsanlegg og forlenging av inntakspunktet i vannkilden er på til sammen 12 millioner kroner. Med denne investeringen forventer Røyrvik kommune å ha anskaffa et anlegg som skal sikre godt og trygt drikkevann i Røyrvik sentrum og Børgefjellsenteret i flere tiår. Anlegget er dimensjonert for å også kunne forsyne fremtidige hytte- og boligutbygginger i samme område.

 

Prosjekt og prosess

Prosjektprosessen starta i 2020, to år før byggestart, der Røyrvik kommune gjennomførte en forstudie som omhandla valg av vannkilde. Dette var viktig å avklare først fordi det innvirka på videre valg av behandlingsmetode av vannet. Forstudien konkluderte med fortsatt bruk av Vekteren som kilde, men med flytting av inntakspunktet.

I fortsettelsen av forstudien fra 2020, ble det året etter gjennomført et forprosjekt som beskrev hvilken type vannbehandling som var nødvendig basert på valgt kilde, erfaringer fra tidligere drift, vannkvalitet, samt Mattilsynets krav til hygieniske barrierer (rensesteg).

Når behandlingsmetode var valgt, ble det mot slutten av 2021 starta detaljprosjektering av anlegget med utarbeidelse av tekniske krav, byggetegninger og forberedelser til konkurransegjennomføring. Under vinteren 2022 ble det gjennomført anskaffelseskonkurranse om bygging av anlegget, avtaler ble inngått i løpet av våren, og byggestart ble satt til august.

Om anlegget

Anlegget som bygges er, i likhet med dagens anlegg, et membranrenseanlegg. Membranrigg NOKA AS  Hovedoppgaven til anlegget er å fysisk fjerne partikler og desinfisere vannet for mikroorganismer. Denne prosessen bruker ingen kjemikalier, men består av et automatfilter som grovfiltrerer vannet og fysisk fjerner partikler i størrelse ned til 30 mikrometer.

Deretter trykkes vannet gjennom membraner og separerer svært små partikler fra vannet (samme prinsipp som benyttes for avsalting av vann, «omvendt osmose»).  

Til slutt desinfiseres vannet ved hjelp av UV-stråling før det pumpes ut på ledningsnettet og ut til forbruk. Anlegget er dimensjonert for å produsere inntil 316 kubikkmeter rent vann i døgnet.

Skissetegning anlegg Bruk av kjemikalier foregår kun i nødstilfelle hvis renseanlegget skulle få en teknisk feil som gjør at renseprosessen ikke fungerer. Da er det mulig å midlertidig tilsette klor for desinfeksjon av drikkevannet.

I tillegg benyttes klor i den daglige automatiske vaskeprosessen når membranene vasker ut stoffene som har blitt utskilt i renseprosessen det siste døgnet. Denne prosessen er adskilt fra drikkevannsproduksjonen. 

 

Hvem er involvert i prosjektet?

  • Røyrvik kommune har hatt prosjektledelsen gjennom denne prosessen
  • Norconsult er innleid for prosjektering, bistand i anskaffelsesprosessen og til byggeledelse.
  • GL-Bygg AS er hovedentreprenør og har med seg Glømmen Entreprenør AS, Comfort Bjørn Seem AS, KEM prosjekt AS og NTE Elektro AS.
  • Indrefileten i det nye anlegget, selve «renseriggen», med filtre, pumper, røropplegg, membraner, UV-lamper, driftsstyring med mer leveres av NOKA AS som har med seg Amdal Elektro AS og IPJ AS.

Prosjektledelsen er svært takknemlig for at grunneier Pål Rune Nyvik lar Røyrvik kommune disponere noen kvadratmeter av sin grunn for å legge ned utvendig rør og kummer i tilknytning til vannbehandlingsanlegget.

Fremdrift

Videre milepæler i prosjektet er at bygningsarbeid blir ferdig medio november, montering av renserigg foregår i november-januar, og oppstart av prøvedrift skjer i januar-februar. Utvendig rørarbeider er utført på en slik måte at dagens anlegg vil produsere drikkevannvann helt frem til startknappen trykkes på det nye anlegget.Grunnarbeid uke 36 Røyrvik kommune  Grunnarbeid uke 36 Røyrvik kommune       

Til toppen