Offentlig ettersyn - Detaljregulering for Røyrvik fjellandsby

Røyrvik formannskap behandlet i møte den 28.11.2023, saksnummer: 24/2023, forslag til detaljregulering for Røyrvik fjellandsby. Det ble der fattet følgende vedtak:

«I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11 vedtar Røyrvik formannskap at forslag til Detaljregulering for Røyrvik fjellandsby, plan-id: 2022001, med tilhørende bestemmelser, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i minimum 6 uker.» 

Planforslaget legger til rette for å utvikle nye sentrumsnære og attraktive boløsninger, samt næringsareal som er tilpasset planlagt næringsutvikling i kommunen. Saksdokumenter tilhørende saken finne her: arealplaner.no

Eventuelle merknader i saken sendes Røyrvik kommune, Røyrvikvegen 5, 7898 Limingen eller postmottak@royrvik.kommune.no. Høringsfrist i saken settes til 17.01.2024. For nærmere informasjon om planforslaget ta kontakt med saksbehandler Odin Magnus Johnson på telefon 46 93 25 10 eller epost odin.johnson@grong.kommune.no.